Cottage info
Center Parcs Het Meerdal

Welkom

Namens het gehele Center Parcs team heet ik u van harte welkom
op Het Meerdal.

Via deze site communiceren wij alle specifieke cottage info, van handleidingen tot het cottage ABC.

Met vriendelijke groet,

Erik de Lange
General Manager

Wij zijn voor u bereikbaar via de volgende telefoonnummers:

Handleidingen

Vragen over uw cottage

+31(0)77 464 72 22

Overige vragen (24/7)

+31(0)77 464 72 72

Geluidsoverlast (24/7)

+31(0)77 464 72 13

Restaurantreserveringen

+31(0)6 21 59 18 54

WhatsApp (24/7)

+31(0)6 82 73 66 99

Noodgevallen

+31(0)77 464 72 00

Aankomst en vertrek

Wilt u op de dag van vertrek…

…het linnen in de zak verzamelen en in de hal plaatsen.

…Het afval in de daarvoor bestemde containers op het park deponeren?

… De schone vaat op te ruimen en in de kasten te                                                plaatsen.

…het meubilair terug op de juiste plek zetten?

…De ramen in uw cottage op de ventilateistand open zetten.

cottage voor 10:00 uur te verlaten. U hoeft uw                                                      armbanden pas in te leveren wanneer u het park                                                  verlaat. Dit kan in de daarvoor bestemde box bij de                                               uitgang van het park. 

…onze enquête invullen?

BEDANKT!
Namens alle medewerkers van het Housekeeping Team.

 

Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle parken van Center Parcs (hierna te noemen verhuurster) en bestemd voor de huurders van cottages, hun gezelschap en in het algemeen voor alle bezoekers van de parken van Center Parcs

Open vuur maken (vuurkorven e.d.) is niet toegestaan Het gebruik van een BBQ is wel toegestaan

Gebruik geen kranten/papier/houtsnippers om het vuur te maken                                                                                                                                                                Het gebruik van vloeibare brandversnellers is niet toegestaan                                                                                                                                                                  Gebruik alleen houtskool en briketten die verkrijgbaar zijn in de Daily Foodstore, geen andere brand-materialen                                                                                BBQ alleen op een stenen/betonnen ondergrond                                                                                                                                                                                              Zorg altijd voor een blusmiddel (emmer water) in de nabijheid van de BBQ                                                                                                                                              Gooi kolen/asresten niet in de prullenbak/bosjes; deze kunnen tot 24 uur na gebruik nog ontbranden en een brand veroorzaken

Wees extra alert met sigaretten/sigarettenpeuken en glas of flesjes in deze bosrijke omgeving                                                                                                        Neem contact op via het noodnummer van het park indien er zich rookontwikkeling of open vuur voor doet

1. Afspraken die afwijken van de bepalingen van dit reglement, zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen huurder en verhuurster zijn vastgelegd.
2. Huurder, zijn gezelschap en in het algemeen alle bezoekers van parken van Center Parcs zijn gehouden zich correct te gedragen en alles na te laten wat aan verhuurster of bezoekers redelijkerwijs aanstoot kan geven.
3. Huurder is aansprakelijk voor alle schade door hem, zijn gezelschap of zijn bezoekers toegebracht aan personen en/of eigendommen van verhuurster of derden op het park. Huurder is verplicht het verschuldigde bedrag ter vergoeding van de schade op de eerste daartoe bestemde schriftelijke aanschrijving van verhuurster over te maken.
4. Het is de huurder niet toegestaan op het park dieren te houden die overlast of ongerief veroorzaken. Hetzelfde geldt voor motoren, werktuigen, gereedschappen of dergelijke, welke naar mening van de beheerder overlast kunnen veroorzaken. Radiotoestellen of andere geluidsproducerende apparaten dienen zodanig gebruikt te worden dat het geluid buiten de gehuurde cottage niet hoorbaar is.
5. Het gebruik van drugs en lachgas (anders dan voor culinaire doeleinden) is ten strengste verboden. Het gebruik van drugs en lachgas (anders dan voor culinaire doeleinden) leidt tot een verwijdering van het park zonder gehele/ gedeeltelijke restitutie van de huursom en eventuele entreegelden.
6. Het gebruik van – vliegende – drones is zowel op het park als boven het grondgebied van het park ten strengste verboden.
7. Verhuurster behoudt zich te allen tijde het recht voor de cottage te betreden voor inspectie en/of het uitvoeren of begeleiden van onderhoudswerkzaamheden, zonder gehouden te zijn tot gehele/gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen huursommen en/of entreegelden.
8. Gemechaniseerde voertuigen mogen op het terrein van het park niet harder rijden dan 15 km per uur. Motorrijwielen, bromfietsen, rijwielen met hulpmotor e.d. zijn niet toegestaan op het park, tenzij de motor is uitgeschakeld.
9. Gemechaniseerde vervoermiddelen op meer dan twee wielen toebehorend aan huurder, diens gezelschap en/ of bezoekers mogen niet op het park worden geparkeerd.
10. Huurder, diens gezelschap en/of bezoekers zijn gehouden alle aanwijzingen en voorschriften gegeven door of namens verhuurster strikt na te leven overeenkomstig de bedoeling van dit reglement – zulks ter uitsluitende beoordeling van verhuurster.
11. Verhuurster en/of de met het toezicht op de nakoming van dit reglement belaste persoon (personen) is/zijn gerechtigd –al dan niet na voorafgaande waarschuwing- eenieder die enige bepaling van dit reglement niet nakomt of overtreedt, van het park te (doen) verwijderen en verdere toegang te ontzeggen, zonder gehouden te zijn tot gehele/ gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen huursommen en/of entreegelden.
12. De op het park aanwezige cottages mogen niet als hoofdverblijf worden gebruikt. Huurder dient te allen tijde elders een vaste woonplaats te hebben.
13. De huurder is verplicht de cottage van binnen en rondom schoon en vrij van afval te houden. De huurder is verplicht afval in de daarvoor bestemde containers te deponeren.
14. Huurder, diens gezelschap en/of bezoekers zijn gehouden alle op het park geldende overheids- en wettelijke voorschriften strikt na te leven. Gemotoriseerde vaartuigen zijn niet toegestaan op de watergedeeltes van het park. Tevens is het niet toegestaan te zwemmen in het buitenwater, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven.
15. Buiten de cottages dienen honden altijd aangelijnd te zijn. Hondenbezitters dienen er zorg voor te dragen dat zijn/haar hond zijn/haar behoeftes doet in de op het park aanwezige hondentoiletten. Indien deze regel niet wordt nageleefd, dient de eigenaar van de hond de uitwerpselen onmiddellijk zelf op te ruimen.
16. Verhuurster is niet aansprakelijk voor schade en/of ongevallen ten gevolge van deelname aan activiteiten en/of het gebruik van faciliteiten e.d..
17. Huurders moeten 21 jaar of ouder zijn.
18. Verhuurster heeft te allen tijde het recht om gebouwen en installaties tijdelijk buiten gebruik te stellen voor
onderhoudswerkzaamheden, zonder dat huurder/bezoeker daardoor het recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen huursommen.
19. Verhuurster behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de outillage van het park, in de personeelsactiviteiten, de aan huurder/bezoeker te verlenen diensten alsmede in de door haar berekende prijzen en de door haar gemaakte of gepubliceerde plannen.
20. Het verkeerd opgeven van naam en/of adres door de huurster/bezoeker kan leiden tot onmiddellijke annulering van de huurovereenkomst of reservering.
21. De huurders van de cottages dienen zich bij aankomst en vertrek te houden aan de aangegeven tijden. Een afwijking van deze tijden kan financiële consequenties ten gevolge hebben.
22. Roken (sigaretten, sigaren, pijp etc.) in de cottages en op overige brandgevaarlijke plaatsen is ten strengste verboden. Het gebruik van elektronische sigaretten in de cottages wordt getolereerd, maar het gebruik buiten de cottage verdient de voorkeur.
23. De rechtsvorm van de verhuurster is een N.V. (Naamloze Vennootschap). Verhuurster behoudt zich het recht voor haar rechtsvorm te wijzigen en haar rechten met betrekking tot het park en uit dit contract over te dragen.

Aldus gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

 

WiFi op Center Parcs het Meerdal

Inloggen op een Smartphone of Tablet met Android

Portal

 1. Selecteer ‘Instellingen’. Kies ‘WiFi’ en schakel deze in.
 2. Kies ‘KPN’ als WiFi netwerk.
 3. Open uw Internet browser . Hier wordt nu de WiFi portal getoond. Als u deze niet ziet, probeer dan eens te browsen naar een willekeurige pagina (bijvoorbeeld www.nu.nl). Hierna wordt u automatisch doorverwezen naar de KPN WiFi portal.
 4. Hier kunt u inloggen met uw account of codekaart gegevens. U kunt hier ook online een tegoed aanschaffen. Bij een gratis locatie kiest u voor ‘Start nu’ om in te loggen.
 5. Het apparaat is nu ingelogd op het KPN WiFi netwerk.

Let op
Valt de verbinding weg? Bijvoorbeeld door het niet meer in bereik zijn van het WiFi punt of bij een time out (als u de verbinding enige tijd niet gebruikt), open dan opnieuw uw Internet browser. Als hier de HotSpots portal wordt getoond, kunt u de inloggegevens opnieuw invoeren; de smartphone maakt automatisch verbinding met het KPN WiFi netwerk.

App

 1. Selecteer de applicatie ‘HotSpots’.
 2. De openingspagina van KPN HotSpots app wordt getoond met alle KPN WiFi HotSpots binnen een straal.
 3. Selecteer ‘Instellingen’ en kies ‘Account’.
 4. Log in met uw KPN HotSpots account door uw inloggegevens in te voeren. Vink ‘automatisch verbinden’ aan als u wilt dat het apparaat in de toekomst automatisch verbindt met het KPN WiFi netwerk. Kies daarna voor ‘Gereed’.
 5. Ga terug naar het startscherm. Selecteer ‘Instellingen’ en schakel dan WiFi in.
 6. Als een KPN WiFi HotSpot beschikbaar is binnen het bereik, dan zal uw apparaat hiermee verbinden.
 7. Het apparaat is nu ingelogd op het KPN WiFi HotSpots netwerk.

Let op
Valt de verbinding weg? Bijvoorbeeld door het niet meer in bereik zijn van het WiFi punt of bij een time out (als u de verbinding enige tijd niet gebruikt), dan zal deze automatisch herstellen.

Inloggen op een Apple (iPad, iPod of iPhone)

Portal

 1. Selecteer ‘Instellingen’. Kies ‘WiFi’ en schakel deze in.
 2. Kies ‘KPN’ als WiFi netwerk.
 3. Het apparaat is dan verbonden met het WiFi netwerk. Hierna verschijnt er automatisch een pop-up (Captive Portal) met de inlogportal. Wanneer de Captive Portal niet verschijnt, opent u uw Internet browser en opent u daar een willekeurige pagina (bijvoorbeeld www.nu.nl). Hier kunt u inloggen met uw account of codekaart gegevens. U kunt hier ook online een tegoed aanschaffen. Bij een gratis locatie kiest u voor ‘Start nu’ om in te loggen.
 4. Het apparaat is nu ingelogd op het KPN WiFi netwerk.

Let op
Valt de verbinding weg? Bijvoorbeeld door het niet meer in bereik zijn van het WiFi punt of bij een time out (als u de verbinding enige tijd niet gebruikt). Dan kunt u WiFi opnieuw uit en weer inschakelen en de Captive Portal pop-up gebruiken. Ook hier kan het ‘netwerk vergeten’ helpen.

App

 1. Ga naar het startscherm. Selecteer de HotSpots app.
 2. De openingspagina van KPN HotSpots app wordt getoond met alle KPN WiFi HotSpots binnen een straal.
 3. Selecteer ‘Instellingen’ en kies ‘Account’.
 4. Log in met uw KPN HotSpots account door uw inloggegevens in te voeren. Vink ‘automatisch verbinden’ aan als u wilt dat het apparaat in de toekomst automatisch verbindt met het KPN WiFi netwerk. Kies daarna voor ‘Gereed’.
 5. Ga terug naar het startscherm van uw apparaat. Kies ‘Instellingen’ en selecteer ‘WiFi’.
 6. Als een KPN HotSpot beschikbaar is binnen het bereik van het apparaat, dan verschijnt deze in de lijst met gevonden netwerken. Selecteer het ‘KPN’ netwerk. Uw apparaat zal nu verbinden met de KPN WiFi HotSpot.
 7. Het apparaat is nu ingelogd op het KPN WiFi HotSpots netwerk.

Let op
Valt de verbinding weg? Bijvoorbeeld door het niet meer in bereik zijn van het WiFi punt of bij een time out (als u de verbinding enige tijd niet gebruikt). Opent u dan opnieuw de app en het apparaat zal automatisch weer verbinding maken met het KPN netwerk.

TV

1 NPO1

2 NPO2

3 NPO3

4 RTL4

5 RTL5

6 SBS6

7 RTL7

8 NET5

9 DISNEY XD/VERONICA

10 RTL8

11 SBS9

12 MTV

13 COMEDY CENTRAL

14 NICKELODEON/TEEN

15 DISCOVERY

16 NATIONAL GEOGRAPHIC

17 TLC

18 CARTOON NETWORK

19 Center Parcs TV NL

20 Center Parcs TV DE

21 EUROSPORT

22 CNN

23 BBC ONE

24 BBC TWO

25 BBC FOUR

26 ARD

27 ZDF

28 NDR

29 WDR

30 ARTE

31 TV5 EUROPE

32 FOX

33 EEN

34 CANVAS

35 24 KITCHEN

36 SLAM TV

37 BABY TV

38 DUCK TV

39 MTV MUSIC 24

40 NICK TOONS

41 NICK JUNIOR

42 COMEDY CENTRAL

43 E! ENTERTAINMENT

44 RTL LOUNGE

45 SAT 1

46 PRO SIEBEN

47 100% NL

48 Q-MUSIC

49 NPO RADIO 1

50 NPO RADIO 2

51 NPO 3FM

52 RADIO10

53 RADIO538

54 RADIO VERONICA

55 SKY RADIO

56 SLAM! FM

57 STUDIO BRUSSEL

58 VRT RADIO 1

59 BBC RADIO 1

60 1LIVE

997 INFO 1 NL

998 INFO 2 DSL

999 CENTER PARCS PORTAL
ABC

Autovrij park

Omdat dit een autovrij park is, is het niet toegestaan om buiten de wisseldagen de auto te gebruiken op het park. Op de wisseldagen geldt dat kinderen en voetgangers altijd voorrang hebben op het overige verkeer (ook fietsers moeten voorrang verlenen).

De toegestane snelheid is 15 km/h. Wij verzoeken u vriendelijk alleen op de wegen te rijden. Op de aankomstdag dient u de auto na het uitladen op de algemene parkeerplaats te parkeren. Op de vertrekdag kunt u de auto een uur voor vertrek ophalen en inladen.

Aqua Mundo

Ons zwemparadijs is voor u dagelijks geopend. De openingstijden vindt u in de Center Parcs App. Om de zwembad locker af te sluiten gebruikt u de armband.

Artsen en apotheken

Voor informatie, telefoonnummers en route beschrijvingen, kunt u terecht bij de Receptie of de Guest Service. U kunt ons ook bellen op telefoonnummer +31(0)77 464 72 13.

Broodjesservice

Indien u dagelijks verse broodjes heeft besteld verzoeken wij u om de boodschappentrolley buiten te zetten. Wij leggen de broodjes daarin, zodat deze niet worden opgegeten door de dieren op het park.

Föhn 

Op Het Meerdal treft u in de Vip en Premium Cottages een föhn aan. 

Gevonden voorwerpen

Bent u iets verloren? Als gasten of wij iets gevonden hebben, wordt het bewaard. Vraagt u onze medewerkers van de Receptie of belt u de afdeling Gevonden Voorwerpen via +31(0)77 464 73 47 bereikbaar op ma & vr tussen 15:30 en 16:30 uur en op di-wo-do tussen 11:00 en 12:00 uur.

Geluidsoverlast

Bij verstoring van uw vakantierust kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de Guest Service op telefoonnummer +31(0)77 464 72 13 of tijdens opening van de Receptie helpt een medewerker u ook graag.

Huisdieren

In de Market Dome  zijn huisdieren niet toegestaan.

Als voorzorgsmaatregel voor andere gasten moet uw huisdier een vlooienband dragen en op het park aangelijnd zijn. Op diverse plaatsen op het park vindt u poepzakjes, deze kunt u gebruiken om de uitwerpselen van u hond op te ruimen.

Honden zijn niet toegestaan op het strand.

Informatie

Voor het verstrekken van informatie zijn wij 24 uur per dag bereikbaar onder telefoonnummer +31(0)77 464 72 13 of via de Whats App service op nummer +31(0)6 82 73 66 99. Ook kunt u informatie verkrijgen over het park en de omgeving bij onze Receptie. Verder zijn wij actief op Facebook en Instagram en u kunt natuurlijk de Center Parcs app downloaden.

Kids & Entertainment

Er valt genoeg te beleven voor iedereen. Van het Kids Crea Café en
Orry & Vrienden programma tot aan het Live Entertainment in de avond voor het hele gezin. Het actuele programma vindt u in de gratis Center Parcs App.

Kluisje

Het kluisje vindt u in de kast of achter de deur van de slaapkamer. De gebruiksaanwijzing vind u in het kluisje of op de deur van de kast. We raden u aan dit kluisje te gebruiken voor uw waardevolle spullen.

Linnengoed

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij uw vertrek de gebruikte bedden af te halen en het linnengoed en de handdoeken in de groene plastic zak in de hal klaar te leggen? Geen of te weinig groene zakken? U kunt deze ophalen bij de Receptie. Bij voorbaat dank!

Milieu

Center Parcs besteedt veel aandacht aan de zorg voor het milieu. U kunt ons meehelpen door uw afval te scheiden en zuinig om te gaan met energie. Op de parkplattegrond kunt u de locaties van de containers vinden.

Noodgevallen

Meldt u noodgevallen onder het alarmnummer +31(0)77 464 72 00.

Park-& Huisreglement

De park- en huisregels staan op deze site. 

Pinnen

U kunt contant geld pinnen in de Market Dome, de geldautomaat staat links van de Daily Foodstore.

Post

Voor u bestemde post, kranten e.d. bewaren wij bij de Receptie.

Reserveren restaurant/table cooking

Wij adviseren u om voor het diner te reserveren.

U kunt uw tafel reserveren via de Center Parcs App.

Alle table cooking-arrangementen kunt U reserveren in de Daily Foodstore.

Roken

Wij zouden het op prijs stellen als u op het terras en niet in de cottage zou willen roken.

Rolstoeltoegankelijkheid in de Aqua Mundo

De Aqua Mundo is goed toegankelijk voor rolstoelen. Er is een minder valide kleedruimte en toilet. Meldt u zich hiervoor bij één van de badmeesters. De bubbelbaden en de wildwaterbaan zijn niet te bereiken met een rolstoel. Er is ook een speciale rolstoel aanwezig waarmee u gemakkelijk in het water komt.

Sport

Informatie over de mogelijkheden en reserveren van de sportactiviteiten kan via onze gratis Center Parcs App, bij de Receptie en de  Whats App service +31 (0) 6 82 73 66 99.

Storing in cottage?
Heeft u een storing? Geef dit door bij de Receptie via telefoonnummer
+31 (0)77 464 72 22 of Whats App service  +31 (0) 6 82 73 66 99 zodat wij het voor u kunnen oplossen.

Vertrekdag

U dient uw cottage op de vertrekdag om 10.00 uur te verlaten.

De armband kunt U bij vertrek afgeven bij de Receptie of bij het uitrijden van het park in de daarvoor bestemde sleutelbox deponeren. 

Wij verzoeken u het beddengoed en de handdoeken in de groene zakken te doen en deze in de gang te zetten.

Gelieve de cottage netjes achter te laten, de vaatwasser te legen, en het vuilnis weg te brengen naar de daarvoor bestemde containers. Vergeet niet uw waardevolle spullen in de kluis en laat de kluis open bij uw vertrek. Kijkt u ook nog even onder het bed en achter de TV zodat u geen spullen vergeet. 

Wasserette

Bij de Receptie kunt u een waszak kopen en een afspraak maken voor het ophalen op dinsdag, woensdag en donderdag. De was wordt dan voor 11 uur opgehaald en de zelfde dag terug gebracht. Verdere informatie krijgt u bij de Receptie.

WiFi

Er is wireless toegang tot internet in de cottage is gratis.

Playstation: wanneer u een Playstation wilt aansluiten dient u zelf een HDMI kabel mee te nemen. U heeft hiervoor Premium internet nodig en KPN dient hiervoor uw MAC-adres toe te voegen. Hiervoor kunt u contact opnemen met KPN Hotspots via 0800 – 0414 (gratis).

Zoover

Bedankt voor uw verblijf! Laat ons weten wat u van uw verblijf vond, op Zoover.nl (zoek op Het Meerdal) of Tripadvisor.nl  

Vier tips voor als inloggen niet direct lukt:

 1. Leeg uw browser cache. Dit kunt u doen middels de instellingen van uw browser. Eenmaal in uw instellingen menu van uw browser, kiest u voor het wissen van uw geschiedenis en websitedata, ook wel cache genoemd. Let op: dit verwijdert ook alle recent bezochte websites en opgeslagen wachtwoorden.
 2. U kunt uw device opnieuw opstarten.
 3. U kunt bij uw WiFi instellingen, ‘KPN’ netwerk vergeten en dan opnieuw verbinding maken.
 4. Ook kunt u de app stoppen en opnieuw opstarten, wanneer u gebruik maakt van de HotSpots app.

Tips voor veiliger internet via een WiFi HotSpot

KPN doet er alles aan om onze HotSpots zo veilig mogelijk te maken. Toch bestaan er nog steeds risico’s. Vanwege het gebruikersgemak zijn KPN WiFi HotSpots namelijk open WiFi netwerken. De volgende tips verhogen uw veiligheid:

 • Check of u echt op de portal van KPN HotSpots inlogt door het adres en het security certificaat te controleren, door op het ‘slotje’ in de adresbalk te klikken. Mocht de site niet over een geldig security certificaat beschikken zal er een waarschuwing getoond worden en geen ‘slotje’ in beeld komen.
 • Een https site is beveiligd en versleutelt vertrouwelijke gegevens. Let daarom op de ‘s’ in https.
 • Kijk of de doorverwijzing naar het juiste webadres is (bijv. www.kpn.com i.p.v. www.kqn.com).
 • Voor sites die niet met https te bereiken zijn, kan een VPN (virtual private netwerk) opgezet worden. Dit is als het ware een verkeerstunnel. Verkeer kan hierdoor (bijna) niet ingelezen worden door eventuele hackers, en dus veiliger verstuurd worden. Als een device een VPN heeft opgezet, zal een app hier ook zijn verkeer overheen sturen.
 • Voer regelmatig updates uit van het besturingssysteem (bijv. de nieuwste Android versie) om zo over de laatste versie te beschikken.
 • Firewall moet ingeschakeld zijn en virusscanner actief (bijv. KPN Veilig).

Let op
Inloggen via de portal van KPN HotSpots geeft geen extra beveiliging voor het internetverkeer na het inloggen.

Wat doet KPN HotSpots voor de veiligheid?

KPN HotSpots verkeer wordt ten opzichte van een eigen WiFi connectie anders verwerkt: publiek verkeer wordt via een apart netwerk afgehandeld. Verder zijn alle handelingen op de portal (zowel het inloggen als het betalen) https beveiligd. Mensen die met hetzelfde HotSpots netwerk zijn verbonden, kunnen elkaar niet zien. En inkomend verkeer naar uw apparaat (van buitenaf geïnitieerd) wordt niet toegestaan door KPN HotSpots. Bovendien testen wij de veiligheid van de portal regelmatig.

Zó gebruikt u KPN WiFi met een veilige VPN verbinding!

VPN verbinding opzetten Android: Nadat u verbinding heeft gemaakt
met het KPN Wifi netwerk doorloopt u de volgende stappen:

 1. Ga naar ‘Instellingen > Meer (instellingen) > VPN’
 2. In het menu kiest u voor ‘VPN-profiel toevoegen/bewerken’.
 3. Bij beschrijving kunt u HotSpots invullen en selecteer bij het type verbinding: PPTP.
 4. Bij serveradres vult u in: vpn.hotspotsvankpn.com.
 5. Controleer of ‘PPP-encryptie (MPPE)’ aan staat en sla de instellingen op.
 6. Wanneer de VPN is opgeslagen kiest u voor de aangemaakte VPN.
 7. Voer nu de gebruikersnaam: vpn in en het wachtwoord: kpn
 8. U kunt nu verbinden met de VPN.

VPN verbinding opzetten iOS: Nadat u verbinding heeft gemaakt
met het KPN Wifi netwerk doorloopt u de volgende stappen:

 1. Ga naar ‘Instellingen > Algemeen > VPN’.
 2. Selecteer ‘voeg VPN configuratie toe…’ (Dit hoeft u eenmalig te doen, hierna zijn de instellingen hiervoor opgeslagen).
 3. Selecteer bij het type verbinding: PPTP.
 4. Bij beschrijving kunt u HotSpots invullen en bij server: vpn.hotspotsvankpn.com.
 5. RSA SecureID dient uit te staan, de gebruikersnaam is: vpn en het wachtwoord is: kpn
 6. Het ‘Coderingsniveau’ moet op ‘Automatisch’, ‘Stuur alle verkeer’ moet aan en de ‘Proxy’ moet uit.
 7. Wanneer u deze instellingen heeft ingevoerd, kiest u voor ‘Gereed’. U keert terug naar het VPN scherm.
 8. In dit VPN scherm kunt u bij ‘VPN Configuraties’ de VPN aan zetten. U bent nu verbonden via VPN.

Heeft u hulp nodig?
Kijk voor meer informatie op kpn.com/hotspots, stel uw vraag bij de  receptie of neem contact op met onze Servicedesk. Indien u nationaal belt vanaf uw locatie neemt u contact op met het nummer van uw land. LET OP! Uw aanbieder kan extra kosten in rekening brengen voor het gebruik van uw (mobiele) telefoon.

Frankrijk (0800) 90 78 23
Duitsland (0800) 187 30 04
Nederland (0800) 04 14
België (0800) 704 24

Belt u internationaal vanaf uw locatie, gebruik dan (088) 468 77 68. De servicedesk is 24 uur per dag bereikbaar en meertalig.

©Copyrights Center Parcs Het Meerdal | CONCEPTERIJ